پیش فروش و امتیاز

برج نیروی زمینی

پروژه برج نیروی زمینی ارتش چیتگر( پیش فروش) منطقه 22

برج لکسون

پیش فروش پروژه تجاری اداری برج لکسون دریاچه منطقه 22

نارنجستان 3

پیش فروش پروژه برج نارنجستان 3 منطقه 22

پروژه خلبانان

پیش فروش پروژه خلبانان پهنه A شهرک چیتگر منطقه 22

پروژه سفیر

پروژه سفیر تعاونی سپاشهر مروارید شهر منطقه 22

برج ساحل 3

پیش فروش برج ساحل 3 چیتگر منطقه 22

برج برلیان

پیش فروش امتیاز برج برلیان مرواریدشهر منطقه 22

پروژه سران

پیش فروش پروژه سران 1 و سران 2 منطقه 22

برج تریتیوم 3

پیش فروش پروژه برج تریتیوم 3 در مروارید شهر دریاچه چیتگر

پروژه تریتیوم 2

پیش فروش پروژه برج تریتیوم 2 منطقه 22