برج لبخند

دسته ی برج لبخند منطقه 22 میباشد، برج لبخند شامل 14 طبقه مسکونی و 1 طبقه تجاری میباشد.