پیش فروش و امتیاز

برج نیکان

پیش فروش امتیاز پروژه برج نیکان وزارت دفاع در منطقه 22

برج زاگرس

پیش فروش برج زاگرس(لکسون2) چیتگر منطقه 22

پروژه پدافند هوایی ارتش

پیش فروش پروژه پدافند هوایی ارتش چیتگر منطقه 22

پیش فروش پروژه های شهرک خرازی منطقه 22

برج بازنشستگان ارتش

قیمت پروژه برج بازنشستگان ارتش (نگین ساحل) 22

برج نارنجستان 2

پیش فروش پروژه برج نارنجستان 2 کوهک منطقه 22

برج رادین

معرفی برج رادین دانشگاه پلیس چیتگر پیش فروش در منطقه 22

پروژه کنتراست مال

پیش فروش پروژه کنتراست مال یاس 3 منطقه 22

برج سفید

پیش فروش برج سفید شهرک باقری منطقه 22

پروژه نارنجستان 1

پیش فروش و امتیاز پروژه نارنجستان 1 ابنیه آکام کوهک منطقه 22